Poplatek úvěrovaného

Služba HLAVNÍ TRH (aukce):

Podání žádosti o půjčku:

ZDARMA

  • Služba je určena klientům, kteří procházejí procesem scoringu a schvalování žádosti.
  • Nabídka úvěru je zveřejněna v aukci všem zaregistrovaným investorům a podpořena marketingovou propagací.
  • Žadatelé neplatí žádný poplatek předem, ten se pak odečítá z celkové profinancované (a žadatelem schválené) částky v aukci.

Poplatek za služby v případě akceptace úvěru (cena je počítána z cílové částky hodnoty úvěru):

Od objemu Do objemu Poplatek za služby
portálu
100 000 Kč 299 000 Kč 8,9 %
300 000 Kč 499 999 Kč 7,9 %
500 000 Kč 699 999 Kč 6,9 %
700 000 Kč a více 6,9 % *

V případě vyšší částky (od 1 mil. Kč) může být poplatek po vzájemné dohodě snížen.
* Součástí smluvní dokumentace je i pořízení notářského zápisu o přímé vykonatelnosti závazku (poplatek za pořízení notářského zápisu je již zahrnut v ceně služby).

Cena služby zahrnuje:

  • vyhodnocení žádosti interním scoringovým hodnocením, příp. nezávislou ratingovou agenturou (v případě splnění podmínek pro udělení ratingu)
  • prověření firmy/podnikatele ve veřejně dostupných i placených registrech
  • náklady na administraci a marketingovou podporu žádosti
  • zveřejnění žádosti v aukci (v případě poskytnutí všech požadovaných dokumentů)

Poplatek je splatný dnem poskytnutí peněžních prostředků, a to započtením z částky poskytnutého úvěru.
Úvěrovaný může vybranou částku od investorů přijmout i kdykoliv v průběhu dané aukce, a to již od částky 100 000 Kč. Podmínkou pro přijetí je však profinancování žádosti od investorů v min. výši 60% z požadované částky. V případě nedosažení této částky může být úvěr přijat pouze po vzájemné shodě žadatele s provozovatelem portálu.
Žadatel o úvěr není povinen nasbíranou částku od investorů přijmout; portálu Pujcmefirme.cz však náleží náhrada nákladů na administraci, propagaci a vyhotovení scoringu v paušalizované výši 6 000 Kč.

Předčasné splacení:

ZDARMA

Prodlení se splátkou:

  • V případě prodlení s jakoukoliv splátkou úvěru delší než 4 dny je úvěrovaný povinen uhradit jednorázově poplatek za administraci prodlení ve výši 1 000,- Kč; poplatek je splatný 5. den následující po dni splatnosti splátky, se kterou je úvěrovaný v prodlení
  • V případě prodlení s jakoukoliv splátkou úvěru delšího než 30 dnů, se stává úvěr uplynutím této lhůty splatný a úvěrovaný je povinen úvěr, s veškerým příslušenstvím a poplatky dle této smlouvy, splatit. Počínaje dnem zesplatnění úvěru je úvěrovaný povinen hradit úvěrujícímu úrok z prodlení ve výši 0,13% z nesplacené výše úvěru za každý den prodlení


Ceník úvěrovaného je platný k 7.11.2017.